Ανάλυση Προτύπου Video Η.264 και εφαρμογές με HTML5

Screen Shot 2015-12-08 at 4.07.12 AM

Περίληψη

Η παρούσα εργασία αποτελεί μια ολοκληρωμένη ανάλυση του συνόλου προτύπων video h.264.

Στην αρχή, γίνεται ιστορική ανασκόπηση των μεθόδων συμπιεσης δεδομένων, στατικής και κινούμενης εικόνας. Στην συνέχεια, εξετάζονται οι εσωτερικές τεχνικές συμπίεσης στο πρότυπο h.264, τα επίπεδα του καθώς και τα επιμέρους προφίλ του.

Γίνεται μια ιστορική αναδρομή των μεθόδων συμπίεσης video, των εμπορικών υλοποιήσεων  καθώς γίνεται και ανάλυση των τεχνικών αναπαραγωγής και μετάδοσης video στο web. Αναλύονται οι επικρατούσες τεχνικές αναπαρωγής video στο web που είναι αυτές με χρηση του Adobe Flash Plugin ή με χρήση του ενσωμετωμένου html5 video tag.

Εξετάζονται τα τρία επικρατέστερα video formats (webm, mp4, ogv) και γίνεται σύγκριση αυτών με διαφορετικές τεχνικές ενσωμάτωσης κάνοντας χρήση του html5 <video> tag. Δοκιμή δείγματος video σε ανάλυση 1080p έχει γίνει στον ιστότοπο  www.nickounis.gr

Περιεχόμενα

 

Περίληψη………………………………………………………………………………………..2

Περιεχόμενα…………………………………………………………………………………….3

Λίστα σχημάτων………………………………………………………………………………..5

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 – Εικόνα (image codecs) και κινούμενη εικόνα

(video codecs)…………………………………………………………

1.1 -Ιστορική αναδρομή στη συμπίεση Δεδομένων

      (Data Compression)

1.1.1 – Γενικά

1.1.2 – Μη απωλεστικές έναντι απωλεστικών τεχνικών συμπίεσης

1.1.3 – Εφαρμογές συμπίεσης δεδομένων

1.1.4 – Παραδείγματα μη απωλεστικών τεχνικών συμπίεσης

1.1.5 – Θεωρητικό υπόβαθρο συμπίεσης δεδομένων

1.1.5.i.- Αυτόβοηθούμενα συστήματα

1.1.5.ii.- Διαφοροποίηση δεδομένων

1.2 – Συμπίεση Εικόνας (Image compression)

1.2.1. – Γενικά

1.2.2. – Μεθόδοι μη απωλεστικής συμπίεσης (lossless image  

           compression)

1.2.4 – Απωλεστική συμπίεση εικόνας (Lossy image compression)

1.2.6. – Ποιότητα συμπίεσης του JPEG

1.3 – Συμπίεση κινούμενης εικόνας (Video compression)

1.3.1 – Γενικά

1.3.2 – Ιστορική ανασκόπηση μεθόδων συμπίεσης κινούμενης εικόνας

1.3.3 – Το πρότυπο συμπίεσης MPEG

1.3.4 – Το πρότυπο συμπίεσης H.264

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 – Ανάλυση Προτύπων Video H.264

2.1 – Το πρότυπο H.264  Επισκόπηση

2.2 – Εφαρμογές του προτύπου H.264

2.3 – Κατοχύρωση Αδειών Λογισμικού H.264

2.4 – Χαρακτηριστικά Προτύπου H.264

2.4.1 – Τεχνικές συσχέτισης πολλών διαδοχικών καρέ ενός video

2.4.2 – Τμηματική πρόβλεψη από τις άκρες των γειτονικών μπλοκ για δια-κωδικοποίηση

2.4.3 – Τεχνικές μη-απωλεστικής κωδικοποίησης macroblock

2.4.4 – Ευέλικτες τεχνικές πεπλεγμένης σάρωσης (Flexible interlaced-scan video coding)

2.4.5 – Νέες τεχνικές σχεδιαστικού μετασχηματισμού (transform design features)

2.4.6 – Τεχνική κβαντισμένου σχεδιασμού (quantization design)

2.5 – Προφίλ του Προτύπου H.264

2.6 – Επίπεδα (Levels)

2.7 – Προσωρινή Αποθήκευση Δεδομένων Εικόνας (Decoded Picture Buffering)

2.8 – Εκδόσεις

2.9 – Απο/κωδικοποιητές προτύπου H.264

2.10 – Απο/Κωδικποίηση βασισμένο στο υλικό (Hardware-based)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 – Αναπαραγωγή Η.264 Video με Flash και HTML5

3.1 Ιστορική επισκόπηση του video στο internet

3.1.1 – Εμπορικές Υλοποιήσεις

3.1.2 – Η εμπορική διάθεση των υπηρεσίων ροής video

3.1.3 – Έυρος ζώνης & αποθηκευτικές απαιτήσεις ροών video

3.1.4 – Codec, ροές δεδομένων, επίπεδο μεταφοράς, τεχνικές ελέγχου

3.2 –  Το πρότυπο H.264, WebM στο internet με χρήση της HTML5

3.2.1 – Ιστορική ανασκόπηση του <video> tag

3.2.2 – Υποστηριζόμενα format video απο το HMTL5 <video> tag

3.3 – Υποστήριξη από web browsers

3.4 –  Αποδοχή του HTML5 <video>

3.5 – Σύγκριση HTML5 <video> και Flash

3.6 – Ενσωματωμένη αποκωδικοποίηση του H.264 video σε flash και HTML5

3.6.1 – Flash και H.264 video

3.6.2 – HTML5 και Η.264 video

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 – Εφαρμογή μεθόδων αναπαραγωγής video στο web

4.1 – Γενική Επισκόπηση των τεχνολoγιών για αναπαραγωγή video στο web

4.2 – Υπολογιστικό σύστημα αναπαραγωγής και διεξαγωγής μετρήσεων

4.3 – Χαρακτηριστικά της συγκριτικής μεθόδου που θα ακολουθηθεί

4.4 –  Μέτρηση απόδοσης αναπαραγωγής

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ


Source: Quantaofnoise

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *